top of page

Henkilötietojen käsittely RT Konsultit Oy:ssä

RT Konsultit Oy noudattaa henkilötietojen keräämisessä, säilyttämisessä ja muunlaisessa käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU 679/2016) ja sen rinnalla kansallista tietosuojalakia (1050/2018).


1. Rekisterinpitäjä

 

RT Konsultit Oy
Y-tunnus 2861095-1
Vihtatie 4 A, 04260 Kerava

 


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 

Jani Riihinen
jani.riihinen@rtkonsultit.com
010 33 72 420 

 


3. Rekisterin nimi

 

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit 

 


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn henkilön suostumukseen, sopimukseen, jossa rekisteröity on osapuolena sekä rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

 

Henkilötietoja käsitellään asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suhteiden hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen. Uusi asiakas/yhteistyökumppani tallennetaan rekisteriin, kun asiakassuhde syntyy tai organisaatio on muuten liitoksissa työhön esimerkiksi tarjouskilpailujen yhteydessä.

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 


5. Rekisterin tietosisältö

 

Asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta tallennetaan seuraavia tietoja: nimi, organisaatio, asema, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Lisäksi tallennetaan asiakkaan tilaamat palvelut ja laskutustiedot.

 

Rekisteri sisältää myös merkintöjä potentiaalisista asiakkaista ja muista hankintoihin vaikuttavista yhteyshenkilöistä, kuten nimi, organisaatio, asema, puhelinnumero ja sähköposti.

 

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 4. määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tiedot poistetaan rekisteristä sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jonka aikana on kulunut 6 kuukautta säilytystarpeen päättymisestä.

 


6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. RT Konsultit Oy:n kotisivujen yhteydenottolomakkeiden kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa sellaisille viranomaisille, joilla on tietojen saamiseen lakisääteinen oikeus.

Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

 


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Manuaalinen aineisto:

 

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.

 

Sähköisesti käsiteltävät tiedot:

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page